บทความสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 

logo TB lipoarabinomannan (TB LAM)
           โดย Médecins Sans Frontières

logo Offline: AIDS—learning from history (and human beings)
           โดย Richard Horton

logo ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ (Undetectable = Untransmissable, U = U)
           โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  4 ส.ค. 60

logo ‘ตีตรา-แบ่งแยก’...ปัญหาท้าทาย‘ไทยสู้เอดส์’
           โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์, นพ.รัตนชัย เริ่มรวย

logo ถึงเวลาตรวจดื้อยาต้าน 'HIV' ก่อนเริ่มรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่
           โดย นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

logo HIV cure: Is it possible?
           โดย นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

logo แพทย์เปิดข้อมูล ! คนไทยรายแรกรักษาเอดส์หาย
           โดย ทีมข่าวรายงานพิเศษ คมชัดลึก 4 ต.ค. 57

logo The man who survived HIV
           โดย Nanchanok Wongsamuth. Bangkok Post. August 31, 2014

logo แจ้งเตือนการใช้ยากลุ่ม protease inhibitor กับ ergotamine
           โดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

logo ปฏิกิริยาระหว่างยา (drug-drug interaction)
           โดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

logo แนวทางการบริหารจัดการยา Darunavir ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
           โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

logo Hemodialysis in HIV infection
           โดย นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล พญ.วรรณรัตน์ อมรนิมิตร และ สุมนมาลย์ อุทยมกุล

logo Challenges in Management of Tuberculosis in HIV-AIDS
           โดย นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ประธานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยาฯ

logo การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัส (HIV PreExposure Prophylaxis, PrEP)
           โดย ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

logo WHO Three I’s for HIV/TB
           โดย นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ประธานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยาฯ

logo ความรู้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรที่ดูแลเด็ก และครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี
           โดย พญ.อรศรี วิทวัสมงคล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

logo  AIDS 2012
           โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017 เวลา 03:36 น.)