เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 11

11th HIV/AIDS Workshop 2012

หมายเหตุ
- เอกสารจากวิทยากรบางท่าน ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม (โปรดสังเกตุ * ท้ายหัวข้อเรื่องที่บรรยาย)

logo วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 Strategies in Initiating HAART

Strategies in Initiating HAART

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

 Management of Children and Adolescents Living with HIV

Management of Children and Adolescents Living with HIV

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

 STDs in HIV/AIDS

Sexually Transmitted Infections in HIV/AIDS *

พญ.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย

เอกสารประกอบการอบรม

Case-Based Panel Discussion 1: Initiating ART in Various Settings (Presentation 1) *

ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

เอกสารประกอบการอบรม

Case-Based Panel Discussion 1: Initiating ART in Various Settings (Presentation 2) *

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 HIV/AIDS UC

ผลการดำเนินงาน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพ

นพ.สรกิจ ภาคีชีพ

 Getting to Zero

From Treatment to Prevention: Getting to Zero

นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร logo วันพฤหัสที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 principles of hiv drug resisance

Principles of HIV Drug Resistance

ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

 new antiretroviral medications

New Antiretroviral Medications

รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์

 HIV and Pregnancy

HIV Infection and Pregnancy

พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา

เอกสารประกอบการอบรม

Consultation with the Specialists: Introduction *

ผศ.พญ.มัทนา หาญวนิชย์, นพ.โอภาส พุทธเจริญ

เอกสารประกอบการอบรมConsultation with the Specialists: Cardiologist & Endocrinologist  *
Management of Dyslipidemia in HIV Infected Patients

Management of Dyslipidemia in HIV Infected Patients: Endocrinologist Perspective

อ.พญ.นันทกร ทองแตง

เอกสารประกอบการอบรม

Consultation with the Specialists: HIV and Liver Consultation *

นพ.บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ

เอกสารประกอบการอบรม

Consultation with the Specialists: A woman with Rising Creatinine *

 nephrologist perspective

Consultation with the Specialists: Nephrologist Perspective

นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุลlogo วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 HIV/HBV and HIV/TB Co-Infection

HIV/HBV and HIV/TB Co-Infection

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

 PEP

HIV Post-Exposure Prophylaxis (PEP) *

ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

 Online resource for HIV/AIDS management and learning

Online Resources for HIV/AIDS Teaching and Learning

รศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์

เอกสารประกอบการอบรม

Case-Based Panel Discussion 3: Dealing with Opportunistic Diseases *

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

 update: HIV prevention

Update from CROI, IAC, and Hot Papers in 2012: HIV Prevention

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 updatemanagement

Update on HIV Management from CROI and AIDS 2012: Antiretroviral Therapy

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์กิญโญ 


 
 
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013 เวลา 17:17 น.)