ประชุม/อบรม

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (21st HIV/AIDS Workshop 2022)

Asia Pacific AIDS & Co-Infections Conference (APACC) 2022 Virtual Conference

24th Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2022 (January 19-21, 2022)

The 3rd International Forum on HIV Treatment and Prevention in Asia-Pacific Region

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20   (20th HIV/AIDS Workshop 2021)

Asia Pacific AIDS & Co-Infections Conference (APACC) 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 19   (19th HIV/AIDS Workshop 2020)

Asia Pacific AIDS & Co-Infections Conference (APACC) 2020

22nd Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18   (18th HIV/AIDS Workshop 2019)

Transgender-Competent Care Workshop (brochure), (agenda)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 17   (17th HIV/AIDS Workshop 2018)

The 3rd ID Rama Workshop 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 16   (16th HIV/AIDS Workshop 2017)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัย รักษาและป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน   (6th HIV-NAT Mini Symposium)

The 2nd ID Rama Workshop

The 1st Asia-Pacific Consultation on PrEP Implementation (January 17th, 2017)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 15   (15th HIV/AIDS Workshop 2016)

Global HIV Clinical Forum Meeting: Integrase Inhibitors

HIV Drug Therapy Glasgow 2016

First Asia Pacific AIDS and Co-infections Conference (APACC) ; Hong Kong, 17-19 May 2016

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 14   (14th HIV/AIDS Workshop 2015)

The 10th HIV Drug Resistance Workshop

HIV Drug Therapy Glasgow 2014

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 13   (13th HIV/AIDS Workshop 2014)

The 4th Bangkok Symposium Series : Long-term Care and Disease Prevention in HIV Patients

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 12   (12th HIV/AIDS Workshop 2013)

 เวชศาสตร์ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (Update Practical Management of STI & AIDS)

 The 9th HIV Drug Resistance Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 11   (11th HIV/AIDS Workshop 2012)