สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 09-4154-2369, 0-2716-6922 โทรสาร. 0-2716-6923

ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ : thai_aids@hotmail.com

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : thaiaidssociety@gmail.com