ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Conference
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21"
21st HIV/AIDS Workshop 2022

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
(ถ่ายทอดสด)

กำหนดการอบรม

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

ดาวน์โหลด

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

(ลงทะเบียน ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ราคา 1,000 บาท)
(ลงทะเบียน หลังจาก วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ราคา 1,500 บาท)

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานและแนบหลักฐานใบโอนเงิน
ระบบจะส่ง code เพื่อเข้า link ประชุมให้ตามอีเมลของท่านภายใน 7 วัน

ใบเสร็จรับเงิน

สมาคมฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุมเสร็จสิ้น

กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ

สำหรับการประชุมออนไลน์ เภสัชกร จำเป็นต้องทำแบบทดสอบ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้เข้าร่วมฟังประชุมจริง แบบทดสอบ วันละ 5 ข้อ (Scan QR code เพื่อทำแบบทดสอบ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากจบการบรรยายในแต่ละวัน)