ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Conference
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21"
21st HIV/AIDS Workshop 2022

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
(ถ่ายทอดสด)

กำหนดการอบรม

(อัพเดด 24 ส.ค. 2565)

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

ดาวน์โหลด

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

(ลงทะเบียน ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ราคา 1,000 บาท)
(ลงทะเบียน หลังจาก วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ราคา 1,500 บาท)

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานและแนบหลักฐานใบโอนเงิน
ระบบจะส่ง code เพื่อเข้า link ประชุมให้ตามอีเมลของท่านภายใน 7 วัน

กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2565

ใบเสร็จรับเงิน

สมาคมฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุมเสร็จสิ้น

แจ้งผลการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

เภสัชกรได้รับรวม 2 วัน 7.5 หน่วยกิต (3.0 + 4.5)
รหัสหน่วยกิต: 1002-2-000-020-08-2565 พ.ศ. 2565
เภสัชกรต้องทำแบบทดสอบหลังจากฟังบรรยายจบในแต่ละวัน
โดย QR-code จะโชว์ขึ้นหน้าจอ ให้ท่านสแกนเพื่อทำแบบทดสอบ จำนวน 5 ข้อ ทำภายใน 24 ชั่วโมง
(หากไม่ทำแบบทดสอบจะไม่ได้รับหน่วยกิตคะแนน)
และระบบจะตรวจสอบว่าท่านได้เข้าฟังออนไลน์ในเวลาตามกำหนดการจริง

QR Code แบบทดสอบวันที่ 27 ส.ค.

(อัพเดด 27 ส.ค. 2565)

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบวันที่ 27 ส.ค.

QR Code แบบทดสอบวันที่ 28 ส.ค.

(อัพเดด 27 ส.ค. 2565)

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบวันที่ 28 ส.ค.

แพทย์ได้รับรวม 2 วัน 11.75 หน่วยกิต (5.5 + 6.25)
รหัสหน่วยกิต : 1-1300-201-1088-2208-029
แพทย์ไม่ต้องทำแบบทดสอบ
แต่ระบบจะตรวจสอบว่าท่านได้เข้าฟังออนไลน์ในเวลาตามกำหนดการจริง จึงจะได้รับหน่วยกิตคะแนน

** ท่านสามารถดูรีรันได้ตามลิงก์เดิมที่สมัครลงทะเบียนไว้ โดยจะเริ่มรีรัน ในวันที่ 2 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 เท่านั้น **