วิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20

20th HIV/AIDS Workshop 2021


วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564

logo Present and Future of HIV Treatment
            ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

logo Advanced Issues on HIV/AIDS
            ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

logo Advances and Implementation of HIV PrEP
            ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

logo HIV and COVID-19 in 2021 and Beyond
            รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร

logo It is a Time to Switch
            รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร, ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

logo Challenging Cases in ART Initiation
            ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ, รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์, ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์, อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัยวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

logo HIV and Kidney: Progress in Renal Replacement Therapy and Renal Transplantation
            นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

logo Management of Treatment Failure in INSTI Era: Interactive Case Discussion
            นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์, ร.ต.คริส ฟูจิตนิรันดร์

logo The Key Role of Protease Inhibitors in HIV Management
            ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Can We Cure HBV and HCV?
            พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์

logo DTG/TLD in Children and Pregnant Woman
            พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา, รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ, รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

logo Management and Prevention of HIV Infection in Adolescents
            อ.พญ.สุพัตรา รุ่งไมตรี, อ.นพ.พร ทิสยากร, พญ.วิภาพร ทรงทวีสิน