ขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ด้วยระบบ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 14:00 - 14:30 น.

 

 

ดาวน์โหลด
จดหมายเชิญประชุม

 

 


Link เข้าร่วมประชุม

กรุณาติดตั้ง Zoom ก่อนเข้าร่วมประชุม