ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Conference
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20"
20th HIV/AIDS Workshop 2021

วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
(ถ่ายทอดสด)

 

click
วีดิทัศน์และเอกสารประกอบการอบรม

 

ดาวน์โหลด
กำหนดการอบรม

 

 

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

 


ลงทะเบียน online ที่นี่

 


แบบประเมินผลการอบรม

 

 

logo การลงทะเบียน logo

- สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาลงทะเบียน online ล่วงหน้า (click ที่นี่) เพื่อกรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐานใบโอนเงิน ระบบจะส่ง code เพื่อเข้า link ประชุมให้ตาม E-mail ของท่าน (ภายใน 7 วัน)

- ค่าลงทะเบียน : ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ราคา 1,000 บาท หลังวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ราคา 1,500 บาท

- ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 15 สิงหาคม 2564

- สำหรับใบเสร็จรับเงิน สมาคม ฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุมเสร็จสิ้นlogo สำหรับเภสัชกร logo
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง CPE : 1002-2-000-019-08-2564
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมทั้งหมด 8 หน่วยกิต (วันละ 4 หน่วยกิต)


- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านระบบการรับสมัครของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (มีการให้เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม) ที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Email ได้

- ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงชื่อเข้าฟังประชุมวิชาการตามวันเวลากำหนดการจัดการประชุมวิชาการ โดยกรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ และ Email ของท่านเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าฟัง ในแต่ละวันที่มีการเข้าร่วมประชุมวิชาการ (โปรดใช้ชื่อ-นามสกุลและ Email เดียวกันกับที่ลงทะเบียนผ่านระบบการรับสมัครของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย)

- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำแบบประเมินความรู้หลังเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวัน โดยมีระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 24 ชั่วโมง โดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่การประชุมวิชาการในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้น


แบบทดสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2564


แบบทดสอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2564logo สำหรับแพทย์ logo
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง CME : 1-1300-207-2071/210821
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมทั้งหมด 11.5 หน่วยกิต