ขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ด้วยระบบ Webex Meetings

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
เวลา 12:30 - 13:00 น.

 

 

ดาวน์โหลด
จดหมายเชิญประชุม

 

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 

 


Link เข้าร่วมประชุม

กรุณาติดตั้ง Webex ก่อนเข้าร่วมประชุม