ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Conference
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 19"
19th HIV/AIDS Workshop 2020

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

 

ดาวน์โหลด
กำหนดการอบรม

 


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

 

 

 

หมายเหตุ

* การเก็บคะแนนหน่วยกิต CME CPE สำหรับ แพทย์ และเภสัชกร

แพทย์ เลขรหัสกิจกรรม 1-01-201-1088/2008-323
29 ส.ค.63 ได้ 6.75 หน่วยกิต
30 ส.ค.63 ได้ 6.75 หน่วยกิต
รวมคะแนน 2 วัน ได้ 13.50 หน่วยกิต

เภสัชกร เลขรหัสกิจกรรม 1002-2-000-028-08-2563
29 ส.ค. 63 ได้ 4.25 หน่วยกิต
30 ส.ค. 63 ได้ 3.50 หน่วยกิต
รวมคะแนน 2 วัน ได้ 7.75 หน่วยกิต (โดยจะต้องทำแบบทดสอบด้วย)

* แบบทดสอบเพื่อรับ CPE สำหรับเภสัชกร

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ link นี้
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่ link นี้

เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 80% จึงจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง CPE (หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่าน สามารถทำซ้ำได้)

* แบบประเมินผลการสอน

เมื่อจบการประชุม กรุณาประเมินผลการสอน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการประชุมให้ดียิ่งขึ้น "ที่ link นี้"