สัมภาษณ์ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

 

               ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2562 - 2564)
ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV
ฉบับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2562 - 2564) ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV ฉบับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556