เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18

18th HIV/AIDS Workshop 2019

หมายเหตุ
- เอกสารจากวิทยากรบางท่าน จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรยาย


วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

logo Highlight of Thai HIV Treatment Guideline 2019
            รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

logo HIV Pre-and Post-exposure Prophylaxis
            ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

logo Non-Communicable Diseases (NCDs): The Challenges for People Living with HIV
            รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ, รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล, ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

logo HCV Management in People Living with HIV: Test Now and Treat Now
            รศ.พิเศษ นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุลวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

logo Managing Treatment-experienced Patients with Drug Resistance
            นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Update on OI Treatment and Prevention
            ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

logo Ageing with HIV
            นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์

logo Update National HIV Guidelines 2019: PMTCT
            พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา

logo Update National HIV Guidelines 2019: Pediatrics Treatment and Prevention
            รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

logo Update National HIV Guidelines 2019: Pediatric Part : Opportunistic Infections
            พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

logo What's New in Treatment and Prevention of Adolescent HIV
            ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

logo Questions in Practice: HIV in Children and Adolescents
            รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

logo Questions in Practice: HIV in Children and Adolescents
            ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

logo Understanding our HIV Policy to Reach 90-90-90
            นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

logo HIV Diagnostic Algorithms
            ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

logo HIV and Immunization
            ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์

logo Clinical Impact of New HIV Data from 2018-2019
            พญ.ศิวพร เกตุจุมพล

logo Treatment Paradigms: Simplification
            พท.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ