เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 17

17th HIV/AIDS Workshop 2018

หมายเหตุ
- เอกสารจากวิทยากรบางท่าน จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรยาย


วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

logo Metabolic Co-Morbidities in People Living with HIV
            ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

logo STI Challenges in the Era of HIV PrEP
            นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร

logo Strangers in the Night: STI Challenges in the Era of HIV PrEP
            ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล, นพ.อัครินทร์ หิรัญสุทธิกุลวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

logo HIV and HCV treatment for HIV care providers
            นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Prevention and Management of Cancer in People with HIV
            ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

logo Toward the HIV-Free Generation
            ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

logo สถานการณ์ นโยบาย และ การดำเนินงาน การยุติปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
            พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู

logo HIV Care in MSM and TG Populations
            ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

logo Optimizing Clinical Management of Long-Term Complications: Challenging Cases
            ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต, นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล, พญ.ศิวะพร เกตุจุมพล

logo  Managing ART in HIV-Infected Patients with Opportunistic Infections: Challenging Cases
            ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ, รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร, นพ.พีระวงศ์ วีรารักษ์

logo Management of NASH in HIV Patient
            ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์

logo Management of Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) in HIV Patients
            ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

logo How to Deal with HIV Misdiagnosis in Your Practice
            รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร

logo Challenges in Diagnosing TB in People with HIV
            รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี

logo Challenges in Treating TB in People with HIV
            พท.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ

logo How to Switch/Simplify Antiretroviral Regimens
            พญ.ศิวะพร เกตุจุมพล

logo Key Studies Influencing My Practice
            ผศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร