เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 17

17th HIV/AIDS Workshop 2018

หมายเหตุ
- เอกสารจากวิทยากรบางท่าน จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรยาย


วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

logo The Future of HIV Therapy
            รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

logo Metabolic Co-Morbidities in People Living with HIV
            ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

logo [Debate] Same-Day Treatment Initiation MUST be a Standard of Care for All Thai Individuals Diagnosed with HIV [Pros]
            พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

logo [Debate] Same Day Treatment Should be a Standard of Care for All Thai Individuals Diagnosed with HIV [Cons]
            ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

logo [Debate] Same Day Treatment Initiation Should be a Standard of Care for All Thai Individuals Diagnosed with HIV [Pros]
            ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

logo [Debate] Same Day Treatment Initiation Should be a Standard of Care for All Thai Individuals Diagnosed with HIV [Cons]
            พญ.พัชรี ขันติพงษ์

logo Real-Life Challenges in Clinical Management of First-Line ART in Various Settings
            อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย, นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์, พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์, ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

logo STI Challenges in the Era of HIV PrEP
            นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร

logo Strangers in the Night: STI Challenges in the Era of HIV PrEP
            ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล, นพ.อัครินทร์ หิรัญสุทธิกุลวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

logo HIV and HCV treatment for HIV care providers
            นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Modifying Antiretroviral Therapy in Virologically Suppressed Patients and Those with Treatment Failure: Challenging Cases
            ผศ.พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์, ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์, รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์, นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Prevention and Management of Cancer in People with HIV
            ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

logo Tenofovir Alafenamide: What Are Its Advantages?
            ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Toward the HIV-Free Generation
            ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

logo Best Practice to Protect Children and Adolescents
            ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ, พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา, รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ, รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

logo Best Practice to Protect Children and Adolescents
            รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

logo Best Practice to Protect Children and Adolescents
            รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

logo Top 10 Questions/Papers in Pediatric/Adolescents HIV
            รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

logo Sexual Health and Menopause in HIV-positive Women
            อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

logo สถานการณ์ นโยบาย และ การดำเนินงาน การยุติปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
            พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู

logo HIV Care in MSM and TG Populations
            ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

logo Optimizing Clinical Management of Long-Term Complications: Challenging Cases
            ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต, นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล, พญ.ศิวะพร เกตุจุมพล

logo  Managing ART in HIV-Infected Patients with Opportunistic Infections: Challenging Cases
            ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ, รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร, นพ.พีระวงศ์ วีรารักษ์

logo Management of NASH in HIV Patient
            ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์

logo Management of Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) in HIV Patients
            ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

logo How to Deal with HIV Misdiagnosis in Your Practice
            รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร

logo Challenges in Diagnosing TB in People with HIV
            รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี

logo Challenges in Treating TB in People with HIV
            พท.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ

logo How to Switch/Simplify Antiretroviral Regimens
            พญ.ศิวะพร เกตุจุมพล

logo Key Studies Influencing My Practice
            ผศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร

logo Key Studies Influencing My Practice
            อ.พญ.พรรณศจี ดำรงค์เลิศ