อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 17"
17th HIV/AIDS Workshop 2018

วันที่ 12-14 กันยายน 2561
ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

logo เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo หนังสือ เอกสาร และ แผ่นพับ

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 17

ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิทธิ

ดาวน์โหลด แผ่นพับ กำหนดการอบรม และ แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

 

logo หน่วยกิต

*ผู้เข้าอบรม จะต้องลงชื่อที่โต๊ะลงทะเบียนทุกวัน เพื่อเก็บคะแนนหน่วยกิตเป็นรายวัน

  แพทย์ รหัสกิจกรรม 1-03-201-1088/1809-300
  - 12 ก.ย.61 ได้รับ 6.25 หน่วยกิต
  - 13 ก.ย.61 ได้รับ 6.25 หน่วยกิต
  - 14 ก.ย.61 ได้รับ 6.25 หน่วยกิต
  รวม 3 วัน ได้รับ 18.75 หน่วยกิต

  พยาบาล รหัสหลักสูตร 1-03-200-0000-8148
  รวม 3 วัน ได้รับ 10* หน่วยกิต
(เงื่อนไข * หมายถึงหน่วยคะแนนดังกล่าวพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้เพียง 10 ใน 50 หน่วยคะแนนใน 5 ปี ของการสะสมหน่วยคะแนนของการต่อใบอนุญาตแต่ละรอบ)

  เภสัชกร รหัสกิจกรรม 1002-2-000-039-09-2561
  รวม 3 วัน ได้รับ 13 หน่วยกิต

 

logo การลงทะเบียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
                (แผนที่)

 

  ค่าลงทะเบียน
   บุคคลทั่วไป
  - ก่อน 31 กรกฎาคม 2561 = 3,000 บาท
  - หลัง 31 กรกฎาคม 2561 = 3,500 บาท

   นักเรียนแพทย์ resident หรือ fellow (มีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน)
  - ก่อน 31 กรกฎาคม 2561 = 2,000 บาท
  - หลัง 31 กรกฎาคม 2561 = 2,500 บาท

  ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดย
  - ส่งธนาณัติไปที่ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย โดยสั่งจ่าย รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ 10311
      หรือ
  - โอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 028-2-89005-4

 

* กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มลงทะเบียน ไปยังโทรสาร 0-2716-6923 หรือสแกนส่ง email: thai_aids@hotmail.com
* รับสมัครลงทะเบียนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด)
* ติดต่อส่งใบสมัครได้ที่: คุณวรรณภา พัฒนาวิศิษฏ์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
* สอบถามรายละเอียดได้ที่: โทรศัพท์ 0-2716-6922, มือถือ 08-5359-6092, โทรสาร 0-2716-6923, email thai_aids@hotmail.com