เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 16

16th HIV/AIDS Workshop 2017

หมายเหตุ
- เอกสารจากวิทยากรบางท่าน จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรยาย


วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

logo ART in progress: How to start and how to switch
           รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

logo The Keystone for Prevention of HIV and Associated Drug Resistance
           ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

logo The TAS Debate: HLA-B*5701 Should Be Performed in Resource-limited Settings
           ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

logo Challenging in the management of metabolic complication in HIV patients
           นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Management of treatment-naïve and -experienced patients
           นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Real-life challenges in clinical management of antiretroviral treatment: Challenging cases
           ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ, รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์, ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์, พญ.อรนิช นาวานุเคราะห์

logo Implementation and community perspective on PrEP: Talk show
           นพ.สมาน ฟูตระกูล, พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์, ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

logo HIV DRUG RESISTANCE: What’s new and on the horizon
           นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

logo Adverse effects of antiretroviral drugs and drug-drug interactions
           ผศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์

logo Access to a fully active third-line ART
           ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

logo Role of integrase inhibitors to Eliminate perinatal HIV infection
           รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

logo Eliminating HIV/HCV co-infection through enhanced treatment
           รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

logo Challenges in HIV/HCV co-infection
           พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์

logo Hot topic in Pediatric HIV that you should know
           ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

logo Antiretroviral stewardship in pediatric and adolescent HIV clinic: Challenging cases
           รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

logo Antiretroviral stewardship in pediatric and adolescent HIV clinic: Challenging cases in infant
           พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา

logo Antiretroviral stewardship in pediatric and adolescent HIV clinic: Challenging cases
           นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์

logo Elimination of Pediatric HIV
           รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

logo HIV infection in women and reproductive health
           พญ.นิรดา ศิริยากรวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

logo การสนับสนุนระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2561
           นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์

logo How to manage skin diseases in the HAART era
           นพ.พรชัย จิระชนากุล

logo Managing metabolic complications of HIV disease : Challenging cases
           พญ.ศิวะพร เกตุจุมพล

logo My Favorite presentations and publications of 2016-2017
           ผศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร, อ.พญ.พรรณศจี ดำรงค์เลิศ

logo Elements of STI screening, management and prevention in HIV-infected patients
           อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์

logo Management of opportunistic infections and viral hepatitis: Challenging cases
           พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์