อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 16"
16th HIV/AIDS Workshop 2017

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์กรณีที่จอดรถโรงแรมแมนดารินเต็ม

- สามารถนำรถไปจอดที่ คอนโด ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน (IDEO Q Chula-Samyan) ติดกับโรงแรมแมนดารินทั้งนี้ สามารถนำบัตรจอดรถ มารับเงินค่าที่จอดรถ ได้ที่ “จุดบริการหน้าห้องประชุม” โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานอยู่ตลอดเวลา

- ค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ทางโรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบ (คิดตามความเป็นจริง) ไม่เกินจำนวน 7 ชั่งโมง คิดเป็นเงิน 80 บาท เพื่อนำไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของฝั่งไอดีโอ กรณีเกินจาก 7 ชั่วโมงเป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง


logo เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo หนังสือ เอกสาร และ แผ่นพับ

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 16

ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิทธิ

ดาวน์โหลด แผ่นพับ กำหนดการอบรม และ แบบฟอร์มการลงทะเบียน

 

logo หน่วยกิต

ผู้เข้าอบรม จะต้องลงชื่อที่โต๊ะลงทะเบียนทุกวัน เพื่อเก็บคะแนนหน่วยกิต

  แพทย์ รหัสกิจกรรม 1-03-201-1088/1708-294
  - 23 ส.ค.60 ได้รับ 6.5 หน่วยกิต
  - 24 ส.ค.60 ได้รับ 6.5 หน่วยกิต
  - 25 ส.ค.60 ได้รับ 6 หน่วยกิต
  รวม 3 วัน ได้รับ 19 หน่วยกิต

  พยาบาล รหัสหลักสูตร 1-03-200-0000-7196
  รวม 3 วัน ได้รับ 10* หน่วยกิต
(เงื่อนไข * หมายถึงหน่วยคะแนนดังกล่าวพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้เพียง 10 ใน 50 หน่วยคะแนนใน 5 ปี ของการสะสมหน่วยคะแนนของการต่อใบอนุญาตแต่ละรอบ)

  เภสัชกร รหัสกิจกรรม 1002-2-000-054-08-2560
  รวม 3 วัน ได้รับ 13.5 หน่วยกิต

 

logo การลงทะเบียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
                (แผนที่)

 

  ค่าลงทะเบียน
   บุคคลทั่วไป
  - ก่อน 31 กรกฎาคม 2560 = 3,000 บาท
  - หลัง 31 กรกฎาคม 2560 = 3,500 บาท

   นักเรียนแพทย์ resident หรือ fellow (มีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน)
  - ก่อน 31 กรกฎาคม 2560 = 2,000 บาท
  - หลัง 31 กรกฎาคม 2560 = 2,500 บาท

  ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดย
  - ส่งธนาณัติไปที่ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย โดยสั่งจ่าย รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ 10311
      หรือ
  - โอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 028-2-89005-4

 

* กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มลงทะเบียน ไปยังโทรสาร 0-2716-6923
* รับสมัครลงทะเบียนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด)
* ติดต่อส่งใบสมัครได้ที่: คุณวรรณภา พัฒนาวิศิษฏ์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
* สอบถามรายละเอียดได้ที่: โทรศัพท์ 0-2716-6922, มือถือ 08-5359-6092, โทรสาร 0-2716-6923, email thai_aids@hotmail.com