หมายเหตุ หน้านี้เก็บไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ปัจจุบันนี้มีแนวทางเวชปฏิบัติเล่มใหม่แล้ว โปรดคลิกอ่านได้ที่นี่

 

Thai AIDS Society logo แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557

         Click ที่แต่ละรูป เพื่อ download เอกสาร PDF

           

         Click ที่แต่ละรูป เพื่อ download เอกสาร PDF

         หมายเหตุ: แนวทางฉบับพกพา ทั้งในรูปแบบ PDF และที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ซึ่งเผยแพร่ก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ไม่ว่าจะทาง website ไหน หรือ แจกในงานประชุมใดก็ตาม มีข้อผิดพลาดในบางจุด จึงขอให้ท่านที่มีแนวทางฉบับดังกล่าว ได้โปรดตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง โดยสามารถ download เอกสาร "แก้ไขคำผิด" ได้ที่นี่ เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

 

Thai AIDS Society logo แนวทางเวชปฏิบัติ HIV/AIDS (ประเทศไทย) 2553 อ่านได้ที่นี่

หมายเหตุ หน้านี้เก็บไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ปัจจุบันนี้มีแนวทางเวชปฏิบัติเล่มใหม่แล้ว โปรดคลิกอ่านได้ที่นี่