เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 15

15th HIV/AIDS Workshop 2016

หมายเหตุ
- เอกสารจากวิทยากรบางท่าน จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรยาย

logo วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 What's new in Thai and international treatment guidelines in adults

What's new in Thai and international treatment guidelines in adults

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

 Update 2016: New Strategies & New Antiretrovirals

Update 2016: New Strategies & New Antiretrovirals

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

logo วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 Antiretroviral treatment failure: recognizing and management

Antiretroviral treatment failure: recognizing and management

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

 What immunizations should be and should not be offered to HIV-infected patients?

What immunizations should be and should not be offered to HIV-infected patients?

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 What's new and current update practice in pediatric and adolescent HIV?

What's new and current update practice in pediatric and adolescent HIV?

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

 Prevention of Vertical Transmission Treatment of HIV-infected infants: Case studies

Prevention of Vertical Transmission Treatment of HIV-infected infants: Case studies

รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

 PMTCT: ready to count down to zero

PMTCT: ready to count down to zero

พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา

 Non-AIDS-defining cancers in the HIV-infected population (NADCs)

Non-AIDS-defining cancers in the HIV-infected population (NADCs)

ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์logo วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 Mangement of co-morbidities in aging HIV patients

Mangement of co-morbidities in aging HIV patients

อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์

 Laboratory diagnosis of HIV infection and monitoring of HIV treatment

Laboratory diagnosis of HIV infection and monitoring of HIV treatment

ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์

 Updates from International Conferences

Updates from International Conferences

อ.พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์

 Updates from international AIDS conferences 2016

Updates from international AIDS conferences 2016

อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์

 Management in acute HIV infection

Management in acute HIV infection

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

 Evolution of HIV/HCV and HIV/HBV treatment: How to start, how to treat, how to switch

Evolution of HIV/HCV and HIV/HBV treatment: How to start, how to treat, how to switch

พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์

 Progress in HIV prevention

Progress in HIV prevention

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

 HIV and STDs: Collaborative treatment and care

HIV and STDs: Collaborative treatment and care

อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์