เอดส์...เป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนอยู่ร่วมกันได้

"เอดส์...เป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนอยู่ร่วมกันได้"
โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข