สัมภาษณ์ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

 

               รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2558 - 2560)
ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV
ฉบับ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2558
สัมภาษณ์ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2558 - 2560) ในวารสาร IDV ฉบับเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2558