สัมภาษณ์ ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

 

               ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2556 - 2558)
ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV
ฉบับ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2557
สัมภาษณ์ ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์ อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2556 - 2558) ในวารสาร IDV ฉบับเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2557