เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 14

14th HIV/AIDS Workshop 2015

หมายเหตุ
- เอกสารจากวิทยากรบางท่าน จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรยาย
- แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ
    26 ส.ค. 2558 เวลา 15.00 - 15.30 น. เปลี่ยนเป็น PrEP and PEP โดย ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
    27 ส.ค. 2558 เวลา 15.30 - 16.00 น. เปลี่ยนเป็น Management of drug-drug/food interactions and pharmacogenomics โดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ 

logo วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 Antiretroviral Therapy: Past, present, and future

Antiretroviral Therapy: Past, present, and future

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

 HIV/AIDS updates and treatment guidelines

HIV/AIDS updates and treatment guidelines

ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

 Is it time to do genotypic resistance test prior to ART initiation

Debate:
Is it time to do genotypic resistance test prior to ART initiation

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

 Is it time to do genotypic resistance test prior to ART initiation

Debate:
Is it time to do genotypic resistance test prior to ART initiation

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 Choosing the first-line treatment (Case-based discussion)

Choosing the first-line treatment (Case-based discussion)

ผศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร

 PrEP and PEP

PrEP and PEP

ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

 Treatment simplification

Treatment simplification

ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์logo วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 HIV drug resistance interpretations: step by step approach

HIV drug resistance interpretations: step by step approach

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

 Safer conception interventions for HIV-affected couples

Safer conception interventions for HIV-affected couples

รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา

 The challenges of HIV management in infants, children, and adolescents

The challenges of HIV management in infants, children, and adolescents

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

 Management in pediatric and adolescent HIV patients: HIV drug resistance

Management in pediatric and adolescent HIV patients: HIV drug resistance

ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ

 PMTCT and management in pregnant and postpartum patients

PMTCT and management in pregnant and postpartum patients

พ.ญ.รังสิมา โล่ห์เลขาlogo วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 Retention to care and adherence: How to do it better

Retention to care and adherence: How to do it better

พอ.นพ.กิตติ ตระกูลฮุน

 Management in HIV and HCV co-infection: Is it time to treat both diseases?

Management in HIV and HCV co-infection: Is it time to treat both diseases?

พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์

 Immune reconstitution inflammatory syndrome

Immune reconstitution inflammatory syndrome

รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์

 Updates on CROI and IAS 2015

Updates on CROI and IAS 2015

อ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

 Updates on CROI and IAS 2015

Updates on CROI and IAS 2015

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 Current issues in HIV-related and non-related malignancies

Current issues in HIV-related and non-related malignancies

ผศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร

 Management of OIs before and after ART (Case-based discussion)

Management of OIs before and after ART (Case-based discussion)

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

 Kidney complications and feasibility of kidney transplantation

Kidney complications and feasibility of kidney transplantation

นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิสิริกุล


 
 
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 14:17 น.)