เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 10

10th HIV Drug Resistance Workshop

logo วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 Principles of HIV Drug Resistance

Principles of HIV Drug Resistance

ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

 NRTI Resistance

NRTI Resistance

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 NNRTI Resistance

NNRTI Resistance

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

 PI Resistance

PI Resistance

อ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

 INSTI Resistance

INSTI Resistance

อ.พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์

 Diagnosis and Active Management of Treatment Failure

Diagnosis and Active Management of Treatment Failure

ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

 Primary HIV Drug Resistance

Primary HIV Drug Resistance

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 Choosing the First Regiment to Avoid HIV Drug Resistance

Choosing the First Regiment to Avoid HIV Drug Resistance

(Panel Discussion)logo วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 Resistance Testing for HIV Care in Thailand

Resistance Testing for HIV Care in Thailand

อ.ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์

 Resistance to CCR5 Inhibitor

Resistance to CCR5 Inhibitor

อ.พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์

 HIV-1 Tropism

HIV-1 Tropism

อ.ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์

 Epidemiology of HIV Drug Resistance in Thai Children and Adolescent

Epidemiology of HIV Drug Resistance in Thai Children and Adolescent

ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ

 Management of HIV Drug Resistance in Children and Adolescent

Management of HIV Drug Resistance in Children and Adolescent

รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

 New(er) Antiretroviral Agents for the Treatment of HIV Drug Resistance

New(er) Antiretroviral Agents for the Treatment of HIV Drug Resistance

ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

 Managing HIV Drug Resistance in TB/HIV Co-infected Patients

Managing HIV Drug Resistance in TB/HIV Co-infected Patients

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

 Consideration of PEP When HIV Drug Resistance is a Concern

Consideration of PEP When HIV Drug Resistance is a Concern

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 HIV Pharmacogenomics and Therapeutic Drug Monitoring

HIV Pharmacogenomics and Therapeutic Drug Monitoring

ผศ.ดร.ชลภัทร สุขเกษม