สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

The 10th HIV Drug Resistance Workshop:

Basic Principles and Clinical Implication


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดื้อยาต้านเอชไอวี” ครั้งที่ 10

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558


logo เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo เอกสาร

ดาวน์โหลด แผ่นพับ กำหนดการอบรม และ แบบฟอร์มการลงทะเบียน