เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 13

13th HIV/AIDS Workshop 2014

หมายเหตุ
- เอกสารจากวิทยากรบางท่าน จะมีเพิ่มเติมในภายหลัง 

logo วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection

Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection

ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์

 Update on HIV Treatment Guidelines in Adults

Update on HIV Treatment Guidelines in Adults

ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

 Debate in HIV:</br>ART Initiation-does the CD4 count cut-off level at 500 cells/mm<sup>3</sup> matter?

Debate in HIV:
ART Initiation-does the CD4 count cut-off level at 500 cells/mm3 matter?

พญ.พัชรี ขันติพงษ์

 Debate in HIV:</br>ART Initiation-does the CD4 count cut-off level at 500 cells/mm<sup>3</sup> matter?

Debate in HIV:
ART Initiation-does the CD4 count cut-off level at 500 cells/mm3 matter?

พญ.ปานิตา ปทีปวณิช

 Initiation of ART in Various Settings and ART Complications

Initiation of ART in Various Settings and ART Complications

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ (ผู้ดำเนินการบรรยาย)

 Case Based Discussion in HIV: Management of OIs in 2014

Case Based Discussion in HIV: Management of OIs in 2014

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย)logo วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 Hot Topics in HIV Medicine

Hot Topics in HIV Medicine

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 PrEP and PEP for HIV Infection

PrEP and PEP for HIV Infection

ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

 Understanding HIV drug resistance in current situation

Understanding HIV drug resistance in current situation

พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์, ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

 Mycobacterial Infection in HIV-Infected Patients

Mycobacterial Infection in HIV-Infected Patient

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

 Management in treatment-experienced patients

Management in treatment-experienced patients

นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย)

 Life-long adherence to ARV in teens

Life-long adherence to ARV in teens

พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา

 Happy Teen Program

Happy Teen Program

พญ.รังสิมา โล่ห์เลขาlogo วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 Prevention and Management of HIV Infection in Children and Adolescents

Prevention and Management of HIV Infection in Children and Adolescents

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

 Reproductive Health and HIV Infection in Women

Reproductive Health and HIV Infection in Women

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 Non AIDS Defining Cancer (NADC)

Non AIDS Defining Cancer (NADC)

ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

 Liver related complications in HIV patients

Liver related complications in HIV patients

รศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

 Management in Endocrine and Cardiovascular Complications

Management in Endocrine and Cardiovascular Complications

 Emerging Renal Problems in HIV Infection

Emerging Renal Problems in HIV Infection

ผศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร