การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 :: การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะยาว
The 4th Bangkok Symposium Series
Long-term Care and Disease Prevention in HIV Patients

โดย

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT)

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม เอ โรงแรมตวันนา
เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 02-652-3040
E-mail: natthapa.p@hivnat.org, praneet.p@hivnat.org
http://www.hivnat.org/symposiumseries

 

logo ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด โปสเตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด โปรแกรมการอบรม

ดาวน์โหลด แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม