อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 13"
13th HIV/AIDS Workshop 2014

เมื่อวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบีซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครlogo เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo หนังสือ เอกสาร และ แผ่นพับ

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 13

ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิทธิ

ดาวน์โหลด โปสเตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด แผ่นพับ กำหนดการอบรม และ แบบฟอร์มการลงทะเบียน

 

logo หน่วยกิต

  แพทย์ รหัสหลักสูตร 1-03-201-1088/1408-250
  - 27 ส.ค.57 ได้รับ 7 หน่วยกิต
  - 28 ส.ค.57 ได้รับ 7 หน่วยกิต
  - 29 ส.ค.57 ได้รับ 6 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต

  พยาบาล รหัสหลักสูตร 1-03-000-0000-4076
  รวม 3 วัน ได้รับ 10 หน่วยกิต

  เภสัชกร รหัสหลักสูตร 2-000-CPE-999-1408-02
  - 27 ส.ค. 57 ได้รับ 4.5 หน่วยกิต
  - 28 ส.ค. 57 ได้รับ 4.5 หน่วยกิต
  - 29 ส.ค. 57 ได้รับ 5.16 หน่วยกิต
  รวม 14.16 หน่วยกิต

 

logo การลงทะเบียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

  ค่าลงทะเบียน
   บุคคลทั่วไป
  - ก่อน 31 กรกฎาคม 2557 = 2,500 บาท
  - หลัง 31 กรกฎาคม 2557 = 3,000 บาท

   นักเรียนแพทย์ resident หรือ fellow (มีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน)
  - ก่อน 31 กรกฎาคม 2557 = 1,500 บาท
  - หลัง 31 กรกฎาคม 2557 = 2,000 บาท

  ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดย
  - ส่งธนาณัติไปที่ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย โดยสั่งจ่าย รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ 10311
      หรือ
  - โอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 028-2-89005-4

 

* กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มลงทะเบียน ไปยังโทรสาร 0-2716-6923
* รับสมัครลงทะเบียนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
* ติดต่อส่งใบสมัครได้ที่: คุณวรรณภา พัฒนาวิศิษฏ์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
* สอบถามรายละเอียดได้ที่: โทรศัพท์ 0-2716-6922, มือถือ 08-5359-6092, โทรสาร 0-2716-6923, email thai_aids@hotmail.com

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 กันยายน 2014 เวลา 04:36 น.)