สัมภาษณ์ ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

 

               ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค
อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2545 - 2548)
ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV
ฉบับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2545 - 2548) ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV ฉบับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554