เรียนรู้สู้โรค : เอชไอวี/เอดส์

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ให้สัมภาษณ์ ในรายการ "เรียนรู้สู้โรค" ทาง "รามาแชนแนล" (RAMA Channel)
ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555