อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 11"
11th HIV/AIDS Workshop 2012

เมื่อวันที่ 29 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

 

logo เอกสารประกอบการอบรม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 13:35 น.)