เอกสารประกอบการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 17   (17th HIV/AIDS Workshop 2018)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 16   (16th HIV/AIDS Workshop 2017)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 15   (15th HIV/AIDS Workshop 2016)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 14   (14th HIV/AIDS Workshop 2015)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 10 (10th HIV Drug Resistance Workshop)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 13   (13th HIV/AIDS Workshop 2014)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 12   (12th HIV/AIDS Workshop 2013)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 11   (11th HIV/AIDS Workshop 2012)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 19:24 น.)